Home       Contact       Winkelmandje (0)       Mijn Account

Home

Dealers

Contact

Account

Mandje (0)

Algemene voorwaarden

Artikel I Algemeen

1. wanneer deze Algemene Leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door TAPTAP B.V. Ook handelend onder de naam Qivelo, Orion motors Beneluxe, MRR Bikes en TAPTAP B.V. IMPORT (verder: "BZB"), zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedingen- of andere voorwaarden wordt door de TAPTAP B.V. niet aanvaard;

2. in deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie;

in deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:

b. QIVELO: een ieder, die in zijn aanbieding naar deze leveringsvoorwaarden verwijst;

c. de opdrachtgever: degene, tot wie de vorengenoemde aanbieding is gericht;

3. aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten in de toekomst ontlenen;

 Artikel II Aanbieding

1. elke van QIVELO uitgegane aanbieding is vrijblijvend;

2. elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door QIVELO onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren;

 Artikel III Overeenkomst

1. indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door QIVELO, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door QIVELO;

2. als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door QIVELO in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd;

3. mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van QIVELO binden QIVELO niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd;

4. de overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen ter plaatse waar QIVELO is gevestigd, onder welke plaats ook plaats van levering en betaling geldt;

 

Artikel IV Prijs

1. de door QIVELO opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering Franco huis, behoudens voor zover in deze voorwaarden of in de individuele overeenkomst anders is bepaald;

2. indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - is QIVELO gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen;

3. in de overeenkomst is de bevoegdheid van QIVELO begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing;

4. kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien QIVELO bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht;

5. de emballage is in de prijs begrepen;

6. in geval van levering op afroep, dient de gehele bestelling binnen vier weken na gereed melding door QIVELO te worden afgenomen. Bij overschrijding van deze termijn is het QIVELO toegestaan het nog bij QIVELO opgeslagen deel van de bestelling na voorafgaande kennisgeving bij de opdrachtgever voor diens rekening af te leveren en extra kosten zoals opslagkosten conform de marktprijs doorbelasten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft van het bestelde, zal QIVELO gerechtigd zijn conform de marktprijs per maand daarvan aan de opdrachtgever kosten in rekening brengen ter zake van opslagkosten of andere eventuele vorm van kosten welk door deze verzuim gaan ontstaan voor QIVELO, zulks vanaf de datum dat de zending gereed is voor aflevering;

7. de door QIVELO te leveren goederen worden geleverd met inachtneming van de in diens branche gebruikelijke toleranties voor wat betreft gewichten, aantallen, maten, kleuren, design, kwaliteit en dergelijke. QIVELO is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van gewichten, aantallen, maten, kleuren, kwaliteit, design, Wettelijke certificeringen op het gebied van productveiligheid en aansprakelijkheid en dergelijke. Geringe afwijking, één en ander ter uitsluitende beoordeling van QIVELO, zijn dan ook geen grond voor afkeuring, noch grond voor schadevergoeding voor de opdrachtgever;

8. levering in gedeelten is QIVELO steeds toegestaan. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn, één en ander met inachtneming van hetgeen hierna in deze voorwaarden is bepaald;

 Artikel V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.

1. in catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door QIVELO ondertekende opdrachtbevestiging;

2. de door QIVELO uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

De informatie, die in één en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan QIVELO, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van QIVELO wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt

 Artikel VI Levertijd

1. de levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:

a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

b. de dag van ontvangst door QIVELO van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;

c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;

d. de dag van ontvangst door QIVELO van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan;

indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of -week;

2. de levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door QIVELO bestelde materialen. Indien buiten schuld van QIVELO vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd;

3. het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het bij de opdrachtgever is afgeleverd en deze voor ontvangst heeft getekend en of per mail, whatsapp of chat heeft bevestigd voor ontvangst;

4. onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van QIVELO ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst;

5. behoudens grove schuld aan de zijde van QIVELO geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst;

6. een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete moet geacht worden in de plaats te komen van een eventueel recht van de opdrachtgever op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht of boetebedrag is niet contractueel overeengekomen met de opdrachtgever;

 

Artikel VII Keuring en overnamebeproeving

1. de opdrachtgever zal hetgeen geleverd is keuren binnen uiterlijk 5 dagen na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd;

2. onverminderd de gehoudenheid van QIVELO tot nakoming van zijn garantieverplichtingen zal de aanvaarding volgens hetgeen in lid 1 is bepaald elke vordering van de opdrachtgever ter zake van een tekortkoming in de prestatie van QIVELO uitsluiten;

 Artikel VIII Risico- en eigendomsovergang

1. dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van QIVELO te wijten.

2. onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 bepaalde behoudt  QIVELO zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, totdat door betaling door de koper zijn tenietgegaan:

a. de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken;

b. de vorderingen inzake door de verkoper ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden;

c. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten.

3. QIVELO zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan QIVELO alle medewerking verlenen teneinde QIVELO in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

4. Koper kan met een derde overeenkomen, dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen.

5. In het geval van subrogatie als bedoeld in lid 4 levert de verkoper de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.

6. Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in de leden 4 en 5 laten onverlet dat de koper de verkoper kan aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

7. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is koper echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.

8. De koper is verplicht de in lid 1 bedoelde zaken te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade en wel in dier voege, dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op zaken van derden, hetzij laatstbedoelde bij het aangaan der verzekering belanghebbenden zijn, hetzij gedurende de loop der verzekering belanghebbenden zullen worden. Het is de koper niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit lid, voor zover betrekking hebbende op de in lid 1 bedoelde zaken, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woord aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van even bedoelde zaken treden in de plaats van de betrokken zaken.

 Artikel IX Betaling

1. elke overeenkomst wordt door TAPAP aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de opdrachtgever op grond van door TAPAP in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt;

2. gedurende de uitvoering van een overeenkomst is QIVELO gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van TAPAP zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst;

3. indien niet anders is overeengekomen, moet betaling geschieden contant (pin, overboeking of ander vorm van een geldig bancair geld transfer) zonder korting bij levering van de bestelde zaken, onverschillig of al het verkochte of slechts een gedeelte daarvan wordt geleverd;

alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van QIVELO of op een door hem aan te wijzen rekening. betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt;

4. zolang de opdrachtgever de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is QIVELO gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten;

5. indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft QIVELO zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente en extra onvoorziene kosten, welk ontstaan als gevolg van, in rekening te brengen naar een percentage van 4 punten boven het promessedisconto van de Nederlandsche Bank en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten;

Artikel X Garantie

1.Met in achtneming van in deze voorwaarden gestelde beperkingen, garandeert verkoper aan de koper dat de door hem geleverde zaken vrij zullen zijn van materiaal en of fabricagefouten op de garantie-onderdelen van deze producten. Deze garantie op garantie-onderdelen eindigt twaalf maanden (1jaar) na de levering, tenzij schriftelijk een langere garantietermijn is overeengekomen.
2.QIVELO is groothandel en geeft als garantie op materiaal of fabricage fouten maximaal twaalf maanden (1jaar) garantie in de vorm van omruil-garantie op de defecte garantie-onderdelen van geleverde producten binnen de overeengekomen garantietermijn. Defecte onderdelen worden binnen de garantietermijn omgeruild, na de technische inspectie door technische team van QIVELO. QIVELO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de werkuren of ander aanverwante kosten welk gemoeid zijn voor de garantie afhandeling en kosten hiervan. Deze kosten betaalt de opdrachtgever / dealer zelf uit zijn dealermarge.

4. Garantie onderdelen dient de koper/dealer zelf langsbrengen of per post naar QIVELO service adres op te sturen. Vooraf per mail aanmelden.
5. QIVELO is gerechtigd om portokosten doorbelasten bij omruilen van garantie-onderdelen wanneer deze  moeten verstuurd worden naar de dealer.
6.Slijtage gevoelige onderdelen vallen niet onder de garantie. Vochtschade valt ook buiten garantie.
7.Wanneer sprake is van enige vorm van aanpassing op de product of een onderdeel hiervan, vervalt ieder vorm van garantie onherroepelijk.
8.Garantietermijn is ook niet geldig als de product niet conform de branche voorschriften vakkundig wordt onderhouden door de koper/dealer.
9.Bij een garantieclaim dient de koper/dealer een onderhoudsrapport te overhandigen voorzien van framenummer, accunummer, motornummer van betreffende product met betaalbewijs van de consument.
10.De fabrieken c.q. producenten eisen deze zodat we zeker zijn dat de onderhoudsbeurten daadwerkelijk tijdig en vakkundig zijn uitgevoerd bij de betreffende product door een erkend koper/dealer. Geen onderhoudsrapport betekent geen mogelijkheid tot garantieclaim.

11.QIVELO is niet direct aansprakelijk voor de niet-waarneembare gebreken van door haar geleverde producten. Niet-waarneembare gebreken zijn gebreken wanneer sprake is van grove fabrieksfouten of materiaalfouten die veroorzaakt zijn door de fabrikant of producent.
12. Reclamatie dient binnen maximaal 5 dagen plaats vinden per mail na levering van de producten. Wanneer na 5 dagen geen reclamaties bekend zijn over die levering betekent dat de producten zijn compleet en werkend ontvangen.

13. onder de in lid 1 t/m 12 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door QIVELO worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van QIVELO, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van QIVELO. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de opdrachtgever/koper;

14. buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

b. normale slijtage;

c. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever/koper;

d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;

f. materiaal of zaken, die door de opdrachtgever aan QIVELO ter bewerking zijn verstrekt;

g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever/koper aangeleverde materialen en zaken;

h. door QIVELO van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan QIVELO heeft verstrekt;

15. indien de opdrachtgever/koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met QIVELO gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is QIVELO met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd -gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van QIVELO tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie;

16. reclamering ter zake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 5 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen QIVELO ter zake van die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt;

17. indien QIVELO ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen en/of producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van QIVELO;

18. ter zake van de door QIVELO uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of ander diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 3 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van QIVELO om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten.

19. ter zake van door QIVELO uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven;

20. het beweerdelijk niet-nakomen door QIVELO van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever/koper niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met QIVELO gesloten overeenkomst;

XI Aansprakelijkheid

1. de aansprakelijkheid van QIVELO is beperkt tot nakoming van de in artikel X van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen;

2. behoudens grove schuld aan de zijde van QIVELO en behoudens het bepaalde in  alle aansprakelijkheid van QIVELO, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten;

3. QIVELO is derhalve ook niet aansprakelijk voor:

- schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;

- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken;

4. de opdrachtgever is gehouden QIVELO te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van QIVELO in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten;

Artikel XII Overmacht

1. onder overmacht wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van QIVELO onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, Covid, of enig vormen van natuur rampen. Externe storingen, problemen die vertragend factor bij rederijen, verscheping maatschappijen en transportbedrijven over land, over zee of over lucht spelen. Kortom alle mogelijke omstandigheden waar QIVELO geen invloed op kan uitoefenen en buiten het macht en wettelijke macht van QIVELO ligt.

Artikel XIII Opschorting en ontbinding

1. in geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is QIVELO gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn;

gedurende de opschorting is QIVELO bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst;

2. zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is QIVELO gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan QIVELO bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen;

3. indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met QIVELO gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens QIVELO te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht - al dan niet tot zekerheid - van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is QIVELO gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is QIVELO bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en);

4. in geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door QIVELO bespaarde kosten, en is QIVELO bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door heem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs - zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden - onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door QIVELO bespaarde kosten, en is de opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan QIVELO bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen;

5. de opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen;

Artikel XIV Geschillen

1. alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waaronder onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Zwolle waar onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel;

2. voor zover de in het vorige lid omschreven geschillen volgens regels van Nederlands burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute competentie van de kantonrechter, zal uitsluitend de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten;

Artikel XV Toepasselijk recht

op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa;

de toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is nadrukkelijk uitgesloten.