ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 1. Qivelo, de gebruiker van deze leveringsvoorwaarden, gevestigd te Hardenberg.
  2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Qivelo een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
  3. Overeenkomst: iedere tussen de koper en Qivelo tot stand gekomen overeenkomst waarbij Qivelo zich jegens de koper heeft verbonden tot de levering van producten.
  4. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Qivelo te leveren zaken, waaronder (elektrische) fietsen, onderdelen daarvan en/of accessoires.
  5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Qivelo en iedere tussen de koper en Qivelo tot stand gekomen overeenkomst.
  2. Deze leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door Qivelo, derden worden betrokken.
  3. De toepasselijkheid van de inkoop of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden gelden uitsluitend indien die afwijkingen tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  5. Qivelo is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, onverminderd zijn verplichting tot de deugdelijke nakoming van de overeenkomst.
  6. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Qivelo is vrijblijvend. Qivelo is nimmer verplicht een order of opdracht te aanvaarden.
  2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden Qivelo niet.
  3. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de koper geen rechten ontlenen.
  4. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.
  5. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen in bijvoorbeeld brochures, op websites of in promotiemateriaal, zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, echter gelden zij slechts ter aanduiding. De koper kan hieraan geen rechten ontlenen.
  6. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van Qivelo, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Qivelo anders aangeeft. Mondelinge overeenkomsten binden Qivelo niet eerder dan nadat Qivelo de order of opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
  7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Qivelo nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

ARTIKEL 4. | TERMIJNEN

 1. Qivelo spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en/of leveringstermijnen tijdig na te komen. Echter zijn alle door Qivelo vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. De koper maakt niet eerder aanspraak op de hem krachtens de wet toekomende rechten dan nadat hij Qivelo schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij hij Qivelo een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
  2. Indien Qivelo voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de koper te verstrekken gegevens, vangen leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Qivelo deze gegevens heeft ontvangen.

ARTIKEL 5. | WERKZAAMHEDEN IN VERBAND MET VOLGENS SPECIFICATIE VAN DE KOPER TE VERVAARDIGEN PRODUCTEN

 1. Dit artikel is van toepassing op bestelling waarbij Qivelo zich heeft verbonden tot het volgens specificatie van de koper vervaardigen van de producten, zoals het aanbrengen van labels op de te leveren fietsen.
  2. Voor de uitvoering van de werkzaamheden als bedoeld in dit artikel zal Qivelo gerechtigd zijn derden in te schakelen. Artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek is niet op de overeenkomst van toepassing.
  3. Qivelo verbindt zich ertoe de overeengekomen werkzaamheden als bedoeld in lid 1 uit te (doen) voeren naar beste inzicht en vermogen, echter is Qivelo hierbij afhankelijk van de door of namens de koper opgegeven specificaties of te verstrekken zaken, zoals labels. Ondergeschikte afwijkingen tussen hetgeen is overeengekomen en hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd kunnen voorkomen en dienen door de koper te worden geduld, zonder dat de koper aanspraak maakt op vergoeding van schade of enig ander nadeel.
  4. De koper staat ervoor in dat hij Qivelo tijdig alle zaken en informatie verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs van belang zijn. Voorts staat de koper in voor de juistheid en deugdelijkheid van zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst door of namens hem ter beschikking worden gesteld.
  5. Indien uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst volgens door de koper onjuist of onvolledig verstrekte informatie of aangeleverde zaken, blijft de koper de volledige overeengekomen prijs verschuldigd en kan dit niet als tekortkoming van Qivelo worden aangemerkt.
  6. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als bedoeld in dit artikel blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Qivelo zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
  7. In geval van door de koper gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de koper. Qivelo zal de koper tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de koper deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
  8. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en levering worden gewijzigd. De koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Qivelo gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de koper akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Qivelo op en biedt voor de koper geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
  9. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens of zaken, toegerekend kunnen worden aan de koper, komen de hiermee gepaard gaande extra kosten voor zijn rekening, tenzij Qivelo de onjuistheid van de door
  de koper verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Qivelo zal de koper tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen.
  10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Qivelo een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
  11. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden op verlangen van Qivelo schriftelijk vastgelegd.
  12. Ook de overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in dit artikel kan na totstandkoming daarvan niet worden ontbonden. Indien de koper de overeenkomst desondanks tussentijds beëindigt, is Qivelo gerechtigd de volledige overeengekomen prijs te vorderen.

ARTIKEL 6. | LEVERING

 1. Indien bezorging van de producten is overeengekomen, bepaalt Qivelo, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verzending en de verpakking van de producten.
  2. Indien bezorging is overeengekomen, worden de producten geleverd op het daartoe door de koper opgegeven afleveradres, bij gebreke waarvan het factuuradres als afleveradres wordt beschouwd.
  3. De koper is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de koper de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper nadat Qivelo hem heeft verwittigd. De koper is in dat geval, naast de koopprijs, een redelijke prijs voor opslag van de producten verschuldigd.
  4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten feitelijk in het bezit zijn gesteld van de koper of van een door hem aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Het is Qivelo toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is Qivelo gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 7. | EMBALLAGE-PALLET

 1. Emballage-pallet blijft eigendom van Qivelo. De koper is niet gerechtigd de emballage-pallet te gebruiken voor doeleinden waarvoor de emballage-pallet niet is bestemd.
  2. Qivelo is bevoegd voor het gebruik van emballage-pallet kosten aan de koper in rekening te brengen.

ARTIKEL 8. | WEDERVERKOOP; ADVIESPRIJS EN PRESENTATIE

 1. De koper is gehouden de geleverde producten die zijn bestemd voor wederverkoop niet aan te bieden voor een te laag bedrag dan de door Qivelo kenbaar gemaakte verkoop adviesprijzen. Een gezond marge is nodig om de maximale service te bieden.
  2. Indien de koper zijn verplichting als bedoeld in lid 1 niet nakomt, is Qivelo gerechtigd toekomstige bestellingen van de koper te weigeren.
  3. De koper is verplicht de geleverde producten op eigen naam, voor eigen risico en rekening door te verkopen. De koper is nimmer gerechtigd Qivelo als agent of anderszins te vertegenwoordigen.
  4. De door Qivelo geleverde producten mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht in de originele verpakking, meegeleverd door Qivelo, dan wel zijn toeleverancier. De koper zal geen veranderingen aan de verpakking aanbrengen en dient schade daaraan te voorkomen. Deze artikel niet van toepassing wanneer om een eigen merk gaat, private lable.
  5. De koper dient de merken die Qivelo voert, alsmede de geleverde producten, prominent en op consistente wijze te presenteren overeenkomstig de uitstraling van de gevoerde merken. Advertenties en andere communicatie met eindafnemers dienen consistent te zijn met de uitstraling van de merken die Qivelo voert. De producten dienen op dusdanige wijze gepresenteerd te worden dat geen afbreuk wordt gedaan aan de aard van de merken van de door Qivelo vertegenwoordigde producten.
  6. Op verlangen van Qivelo dient elke presentatie van de geleverde producten aan Qivelo ter goedkeuring te worden voorgelegd voorafgaand aan de publicatie, indien en voor zover grafische of tekstgerelateerde elementen in de presentatie niet rechtstreeks afkomstig zijn van Qivelo. Qivelo zal niet op onredelijke gronden die goedkeuring weigeren.

ARTIKEL 9. | RECLAMES | RETOUREN

 1. De koper is gehouden bij de levering van de producten direct te controleren of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt.
  2. Indien het geleverde naar het oordeel van de koper niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Qivelo.
  3. Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen binnen twee dagen nadat de koper op de hoogte was van deze gebreken of redelijkerwijs van deze gebreken op de hoogte had behoren te zijn, schriftelijk bij Qivelo te worden gemeld.
  4. Indien de koper de mededeling als bedoeld in lid 2 achterwege laat, dan wel niet binnen de termijn als bedoeld in lid 3 reclameert, vloeit er voor Qivelo uit een dergelijke reclame van de koper geen enkele verplichting voort.
  5. De koper dient Qivelo gelegenheid te verschaffen een door hem ingediende reclame te onderzoeken en Qivelo behulpzaam te zijn bij het verstrekken van alle daarvoor relevante informatie.
  6. Reclames ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen worden niet in behandeling genomen. Dit geldt eveneens ten aanzien van klachten die na ontvangst door de koper of derden van aard of samenstelling zijn veranderd, dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.
  7. Retourzendingen worden door Qivelo niet eerder geaccepteerd dan na zijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de koper. Indien de klacht achteraf gegrond blijkt, komen deze kosten voor restitutie in aanmerking.
  8. Tenzij het geleverde als gevolg van een tekortkoming van Qivelo niet aan de overeenkomst beantwoordt en de koper daaromtrent tijdig bij Qivelo heeft gereclameerd, is Qivelo gerechtigd alle in verband met de retourzending gemaakte kosten in rekening te brengen bij de koper, waaronder administratie- en opslagkosten.
  9. Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper nimmer op.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. Qivelo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
  2. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden voortduurt, dan wel voorzienbaar is dat de overmachtsituatie langer dan drie maanden zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
  3. Indien Qivelo bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
  4. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Qivelo is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de koper de verplichtingen uit de overeenkomst of deze leveringsvoorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van
  de overeenkomst Qivelo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.
  2. Indien op de koper in staat van faillissement verkeert, voor hem surseance van betaling is aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Qivelo gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
  3. Voorts is Qivelo gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
  4. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Qivelo op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
  5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die Qivelo ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
  6. Indien Qivelo de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | GARANTIE

 1. Het bepaalde in dit artikel laat hetgeen is bepaald in eventueel uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen garantiebepalingen onverlet.
  2. Voor geleverde fietsen geldt een garantietermijn van 5 jaar op het frame en de vaste vork (2jaar op geveerde vork). Voor elektrische fietsen geldt een garantietermijn van 2 jaar op de elektronische onderdelen, verlichting daaronder niet begrepen. Ten aanzien van slijtagegevoelige onderdelen, zoals banden, remschijven, evenals voor andere dan in de eerste twee zinnen bedoelde zaken, is geen garantie van toepassing.
  3. De garantietermijn vangt aan op het moment dat het voor wederverkoop bestemde product aan de afnemer van de koper ter beschikking is gesteld. De datum op het door de koper aan zijn afnemers te verstrekken aankoopbewijs is bepalend voor het moment waarop de garantietermijnen aanvangen.
  4. De garantie vervalt indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Qivelo kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen gebreken als gevolg van roestvorming, beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of doen onderhouden, het aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Qivelo zijn uitgevoerd.
  5. De garantie vervalt eveneens indien de schade is veroorzaakt door nalatigheid van koper, bijvoorbeeld doordat de koper in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen of adviezen van Qivelo.
  6. Voorts bestaat geen aanspraak op garantie indien de koper niet aan zijn (betalings)verplichtingen jegens Qivelo heeft voldaan.
  7. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan garantie is uitgesloten, door Qivelo onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de koper. Qivelo streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van koper tot betaling van deze kosten onverlet.
  8. Om zijn aanspraak op garantie geldig te maken, dient de koper binnen 2 dagen na zijn ontdekking van het gebrek bij Qivelo te reclameren. Indien zijn reclame door Qivelo gegrond wordt bevonden, zal Qivelo, te zijner keuze, de gebrekkige producten, of onderdelen daarvan, kosteloos vervangen of repareren.

 

ARTIKEL 13. | GARANTIE, extra gedetailleerd:

12.A Qivelo garandeert dat iedere nieuwe Qivelo fiets zonder constructiefouten, materiaalfouten en roestvorming wordt geleverd, voor zover aan de voorwaarden zoals vastgelegd in de Qivelo garantievoorwaarden wordt voldaan.

12.B Alleen de eerste eigenaar van een nieuwe Qivelo fiets kan uiteindelijk aanspraak maken op garantie, in het geval dat en voor zover deze eerste eigenaar de nieuwe Qivelo fiets heeft verkregen bij een dealer die is erkend door Qivelo.

12.C De rechten voortkomend uit de Qivelo garantievoorwaarden zijn in geen geval en op geen enkele wijze overdraagbaar. Tenzij anders overeengekomen. Enkel schriftelijke overeenstemmingen zijn van kracht.

12.D Onverminderd hetgeen is vastgelegd in de Qivelo garantievoorwaarden gelden de wettelijke voorschriften van richtlijn 99/44/EU van het Europese Parlement en van de Raad van de Europese Unie inzake bepaalde aspecten betreffende de verkoop van consumptiegoederen en bijbehorende garanties (Bulletin L 171) en respectievelijk de overeenstemmende nationale wetgeving van het land waar de Qivelo fiets is verkregen.

Specificaties en bepalingen
12.E Voor Qivelo fietsframes en niet geveerde Qivelo voorvorken geldt 5 jaar garantie.

12.F Voor Qivelo bakfietsframes geldt op de hoofdframe, het midden en achterste deel, 2 jaar garantie. Op de stalenframe van het bakgedeelte geldt ook 2 jaar garantie. Op de onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage als: scharnieren, lostrillende schroeven en bouten van de bak, roterende delen, sponshandvaten, zadel, houtenbankjes, bagagedrager en hout van de bak zit maximaal 6 maanden wettelijke garantie op materiaal en of constructiefouten.

12.G Voor overige Qivelo onderdelen (inclusief verf en blanke lak), voor zover deze niet zijn genoemd in artikel 12J, geldt een garantie voor een periode van 2 jaar vanaf de leveringsdatum.

Voor onderdelen van derden en zijn van toepassing de relevante garantievoorwaarden van die betreffende producent.

12.H Voor batterijen geldt een garantie voor de duur van twee jaar na datum van levering.

12.I Voor overige elektrische onderdelen geldt een garantie voor de duur van 2 jaar na datum van levering met uitzondering van display en controller.

 

EXTRA PRO GRANTIE 5 jaar (enkel geldig voor consumenten)
12.I.pro: Indien er extra garantie is afgenomen t.w.v. €150.- geldt een garantietermijn van 5 jaar. Dit dient ook duidelijk vermeld te staan op de aankoopfactuur. Voor onderdelen van derden zijn van toepassing de relevante garantievoorwaarden van die betreffende producent. Voor batterijen en overige elektronische onderdelen geldt een garantie voor de duur van twee jaar na datum van levering. Indien er extra garantie is afgenomen t.w.v. €150.- dan geldt een garantietermijn van 5 jaar. Dit dient duidelijk vermeld te staan op de aankoopfactuur. Garantievergoeding onderdelen 1 e jaar 100%, 2e jaar 100%, 3e jaar 70%, 4e jaar 55% en 5e jaar 40%. Garantievergoeding arbeidsloon 1 e jaar 100%, 2e jaar 100%, 3e jaar 70%, 4e jaar 55% en 5e jaar 40%. Gedurende de garantieperiode dient er 1 x per jaar onderhoud te worden uitgevoerd aan de fiets door een erkende Qivelo dealer of een erkend fietsenmaker. Dus een totaal van 5 onderhoudsbeurten. Prijs voor onderhoudsbeurt wordt vastgesteld door de dealer of fietsenmaker.

 

Uitzonderingen algemeen
12.J De garantie geldt niet voor onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals banden, ketting, velgen en spaken, kettingbladen, pedalen, remblokjes, versnellings- en remkabels, tandwielen, indien en voor zover geen sprake is van montage- of materiaalfouten. Als aanvulling voor bakfietsen zie artikel 12.F.

De garantie verliest zijn geldigheid wanneer:
12K- A. De fiets is samengesteld met gebruik van niet-originele onderdelen.
12K- B. De eerste eigenaar de fiets feitelijk heeft overgedragen aan een derde. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
12K- C. De fiets of bakfiets heeft geen eigenaar als goede huisvader. Met goede huisvader wordt bedoeld: dat we ervan uitgaan dat iemand zich redelijkerwijze als een verantwoord persoon gedraagt die alles doet wat nodig is om (voorzienbare) schade te voorkomen.
12K- D. De fiets is beschadigd door de fiets bloot te stellen aan- of met de fiets te rijden in extreme omstandigheden of klimaat.
12K- E. De fiets is betrokken geweest bij een ongeval
12K- F. De fiets niet of onzorgvuldig conform de aanwijzingen is onderhouden
12K- G. De fiets niet door een Qivelo dealer of erkend-fietsenmaker is onderhouden. Wanneer een erkend-fietsenmaker onderhoud verricht, dient hij een volledig rapport te maken en overhandigen aan de eigenaar van de fiets met daarin wat er aan de fiets gedaan is aan onderhoud. Het rapport dient bestempeld te zijn en voorzien van een datum.

 

Procedure
12.L Bij levering van de fiets aan de eerste eigenaar, dient de fiets door de dealer, online geregistreerd te worden. Het registratie duplicaat dient uitgeprint aan de eerste eigenaar overhandigd te worden. Een schadeclaim wordt niet in behandeling genomen voordat Qivelo de registratie van de fiets heeft ontvangen.

12.M De schadeclaims die onder deze garantie vallen, moeten bij een erkende Qivelo dealer worden ingediend.

12.N Wanneer een schadeclaim die onder deze garantie valt, wordt ingediend bij een erkende dealer, moet een kopie aankoopbewijs worden overlegd. Daarnaast dient de eerste eigenaar het duplicaat van de online registratiekaart over te leggen aan de Qivelo dealer.

12.O Voor het indienen van een schadeclaim moet de Qivelo dealer een garantieaanvraagformulier invullen, dat in alle gevallen de volgende gegevens dient te bevatten: naam en adres van de eigenaar van de fiets, aankoopdatum, framenummer van de fiets, omschrijving van het onderdeel dat onder de garantie valt, stempel van de Qivelo dealer en een klachtomschrijving.

12.P Indien een aanspraak op de garantie door Qivelo wordt erkend, draagt Qivelo zorg voor vervanging of vergoeding van defecte onderdeel. Het arbeidsuurloon wordt niet vergoed door Qivelo.

12.Q De uiteindelijke beslissing of een aanspraak op de garantie wordt gehonoreerd en de keuze tussen vervanging dan wel vergoeding, wordt in laatste instantie genomen door Qivelo.

Wettelijke aansprakelijkheid
12.R Qivelo sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade aan (onderdelen van) de fiets of gebruiker van de betreffende fiets of bakfiets die ontstaat als gevolg van het onjuist afstellen van bewegende delen van de fiets, het onzorgvuldig gebruiken en/of onderhouden van de fiets (waaronder begrepen het niet tijdig vervangen van onderdelen inbegrepen als genoemd in artikel 3.1).

12.S In het geval dat Qivelo een schadeclaim accepteert, betekent dit in geen geval dat aansprakelijkheid wordt aanvaard voor mogelijke schaden. Als en voor zover er sprake is van geleden (gevolg) schaden, sluit Qivelo iedere aansprakelijkheid hiervoor uit voor zover zij niet wettelijk gebonden is aan compensatie van deze schade.

12.T De in de Qivelo garantievoorwaarden aangeboden garantie vormt een aanvulling op de wettelijke rechten. Deze rechten kunnen verschillen in ieder land binnen de Europese Economische Ruimt.

 

ARTIKEL 14. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle vermelde prijzen exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en verzendkosten. De verzendkosten komen bij een factuurwaarde van ten minste € 1500, – (excl. btw) voor rekening van Qivelo. In overige gevallen komen de verzendkosten voor rekening van de koper.
  2. Indien zich na het uitbrengen van een aanbod of na totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Qivelo gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
  3. Voorts is Qivelo gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan de koper door te berekenen.
  4. Qivelo is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen.
  5. In geval van vooruitbetaling kan de koper geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zolang de vooruitbetaling niet is voldaan.
  6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper, zijn de vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar.
  7. In geval van vervolgbestellingen dient de koper de factuur ten aanzien van de vorige leveranties te hebben voldaan, alvorens deze vervolgbestellingen door Qivelo in behandeling worden genomen.
  8. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Qivelo voorgeschreven wijze tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de directie.
  9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de koper over het opeisbare bedrag de dan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. De wettelijke handelsrente wordt berekend tot en met de dag dat het volledige openstaande bedrag is voldaan.
  10. Alle redelijke kosten ter voldoening van door de koper verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.
  11. De koper is nimmer gerechtigd vorderingen van Qivelo te verrekenen met zijn eventuele tegenvorderingen op Qivelo.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. de in artikel 12 bedoelde garantie, aanvaardt Qivelo geen enkele aansprakelijkheid. Voorts draagt Qivelo geen aansprakelijkheid voor de gevallen bedoeld in het overige van deze leveringsvoorwaarden.
  2. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Qivelo, draagt Qivelo geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het gebruik van de door hem geleverde producten.
  3. Qivelo is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat Qivelo uit is gegaan van door de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
  4. Qivelo draagt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ondeskundige bewaring van de producten door de koper dan wel derden.
  5. In het bijzonder draagt Qivelo geen aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt doordat is gehandeld in strijd met de door of vanwege Qivelo verstrekte gebruiksinstructies of andere voorschriften of aanwijzingen.
  6. Qivelo is niet aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de producten op grond van productenaansprakelijkheid als bedoeld in Afdeling 6.3.3. van het Burgerlijk Wetboek, de aansprakelijkheid draagt.
  7. Qivelo heeft te allen tijde het recht schade van de koper te herstellen. De koper dient Qivelo hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Qivelo vervalt.
  8. Qivelo is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden toch aansprakelijkheid van Qivelo bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Qivelo aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Qivelo toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze leveringsvoorwaarden.
 1. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Qivelo mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  10. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Qivelo wordt uitgekeerd.
  11. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze leveringsvoorwaarden, bedraagt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Qivelo zes maanden.
  12. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekloosheid van Qivelo, zal de koper Qivelo vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met het gebruik van de door Qivelo geleverde producten c.q. de door of namens Qivelo verrichte werkzaamheden.

ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Qivelo geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de koper alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
  2. De koper dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering en/of inboedelverzekering dat de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Op eerste verzoek van Qivelo zal de gebruiker op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
  3. Behoudens voor zover in de uitoefening van zijn normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de koper verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. In geval de koper optreedt als wederverkoper dient hij bij wederverkoop jegens zijn afnemer een soortgelijk eigendomsvoorbehoud te bedingen op de betreffende producten.
  4. Indien derdenbeslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Qivelo hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
  5. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Qivelo of de door Qivelo aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Qivelo is bij verzuim van de koper gerechtigd de hierbedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
  3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Qivelo wordt aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
  4. De Nederlandse tekst van deze leveringsvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.